IT-projektin toteutuksen laadunvarmistus

"Tehokkuus on edellytys hengissä pysymiselle, mutta tuottavuus on edellytys onnistumiselle." -John Maxwell

IT-projektin toteutusvaiheen laadunvarmistuksen, projektityön tukemisen sekä valvonnan avulla parannetaan sekä työn tuottavuutta että tehokkuutta. Ongelmien ennakoiminen ja proaktiiviset korjaavat toimenpiteet auttavat lyhentämään IT-projektin aikataulua sekä vähentämään kustannuksia. Projektin onnistumisen kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat ohjausryhmän sitouttaminen projektiin ylläpitämällä selkeää tilannekuvaa projektin etenemisestä sekä viiveetön, mutta perusteltu päätöksenteko.

Palvelun sisältö:

Tarjoamani IT-projektin toteutusvaiheen laadunvarmistus voi kohdistua esimerkiksi johonkin seuraavista osa-alueista:

 • Projektinhallinta
  • Projektipäällikön valmentaminen ja tukeminen
  • Vaativien projektien suunnittelu, organisointi ja käynnistys
  • Projektinhallinnan laadullinen ohjaaminen
 • Tekninen laadunvarmistus
  • Toteutuksen teknisen vaatimustenmukaisuuden arviointi
  • Teknisen työn tuotosten laadullinen katselmointi
  • Teknisen dokumentaation katselmointi
 • Ohjausryhmätyöskentely
  • Riippumaton valvonta ja tilanneraportointi ohjausryhmälle
  • Tilannearviot, selvitykset ja päätösesitysten valmistelu
  • Ohjausryhmätyöskentelyn fasilitointi ja päätöksenteon tuki
 • Kriisiprojektin korjaaminen
  • Projektin tilannearvio ja suositus toimenpiteistä
  • Korjaavien toimenpiteiden läpivienti
  • Projektin uudelleensuunnittelu ja -organisointi

Etsitkö neuvontaa johonkin muuhun osa-alueeseen tai laajempaa palvelua? Ota yhteyttä, niin räätälöidään yrityksesi tarpeita vastaava kokonaisuus!

Case-esimerkki: IT-projektin toteutustyön laadunvarmistus

Metalliteollisuuden yritys oli valinnut palvelutoimittajan ERP:n käyttöönottoprojektiin, jossa olemassaolevaa ERP-toiminnallisuutta mukautettiin, laajennettiin ja se otettiin käyttöön kahdella uudella tehtaalla. Ratkaisukokonaisuus sisälsi yli 100 integraatiorajapintaa ERP:n ja ulkoisten järjestelmien välillä. Projekti oli yrityksen suurin tietojärjestelmäinvestointi 10 vuoteen, joten projektissa ei ollut varaa epäonnistua.

Projektityön tuottavuuden varmistamiseksi ja etenemisen valvomiseksi asiakas pyysi Cheetah-konsulttia projektin toteutusvaiheeseen tekemään yhdessä asiakkaan omien asiantuntijoiden kanssa toteutustyön laadunvarmistusta ja riskien hallintaa. Cheetah-konsultti käytti laadunvarmistustyöhön koko projektin ajan noin yhden työpäivän viikossa. Aika käytettiin seuraavasti:

 1. projektitilanteen ja -raporttien viikoittaiseen läpikäyntiin toimittajan ja asiakkaan projektipäällikön kanssa
 2. keskeisen teknisen toteutusdokumentaation katselmointiin (blueprint, arkkitehtuuri, integraatiot, infrastruktuuri)
 3. raportointiin projektin tilanteesta ohjausryhmälle viikoittain ja osallistumiseen ohjausryhmän kokouksiin kuukausittaisiin.

Laadunvarmistustyön hyödyt tulivat esiin erityisesti kolmella osa-alueella, joihin liittyen pystyttiin tekemään ennakoivia projektin onnistumista edistäviä päätöksiä:

 1. projektin laajuutta (scopea) koskevien päätösten riippumaton arviointi (liiketoimintahyödyn vs kustannusten/riskin määrittely)
 2. uusien/muuttuneiden vaatimusten vaikutusten tunnistaminen (mm. suorituskykyyn ja vasteaikoihin)
 3. yhteistyömallin vastuiden selventäminen ja sopiminen eri toimittajien välillä projektin aikana ja erityisesti ennen käyttöönottoa.