IT-projektin toteutusvaiheen laadunvarmistus

"Tehokkuus on edellytys hengissä pysymiselle, mutta tuottavuus on edellytys onnistumiselle." -John Maxwell

Toteutusvaiheen neuvonannon hyödyt:

 1. Projektin tarpeiden mukaan kohdistetulla projektityön tukemisella ja valvonnalla parannetaan sekä työn tuottavuutta että tehokkuutta.
 2. Ongelmien ennakoimisella ja proaktiivisilla korjaavilla toimenpiteillä lyhennetään IT-projektin aikataulua ja vähennetään kustannuksia.
 3. Ohjausryhmän sitouttaminen projektiin ylläpitämällä selkeää tilannekuvaa sekä viiveetön, mutta perusteltu päätöksenteko on keskeisempiä tekijöitä projektin onnistumiselle.

Palvelun sisältö kohdistetaan toteutusvaiheessa esimerkiksi johonkin seuraavista:

A. Projektinhallinta

 • Projektipäällikön valmentaminen ja tukeminen
 • Vaativien projektien suunnittelu, organisointi ja käynnistys
 • Projektinhallinnan laadullinen ohjaaminen

B. Tekninen laadunvarmistus

 • Toteutuksen teknisen vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Teknisen työn tuotosten laadullinen katselmointi
 • Teknisen dokumentaation katselmointi

C. Ohjausryhmätyöskentely

 • Riippumaton valvonta ja tilanneraportointi ohjausryhmälle
 • Tilannearviot, selvitykset ja päätösesitysten valmistelu
 • Ohjausryhmätyöskentelyn fasilitointi ja päätöksenteon tuki

D. Kriisiprojektin korjaaminen

 • Projektin tilannearvio ja suositus toimenpiteistä
 • Korjaavien toimenpiteiden läpivienti
 • Projektin uudelleensuunnittelu ja -organisointi

Tutustu myös muihin neuvoantopalveluihin

Case-esimerkki: IT-projektin toteutustyön laadunvarmistus

Metalliteollisuuden yritys oli valinnut palvelutoimittajan ERP:n käyttöönottoprojektiin, jossa olemassaolevaa ERP-toiminnallisuutta mukautettiin, laajennettiin ja se otettiin käyttöön kahdella uudella tehtaalla. Ratkaisukokonaisuus sisälsi yli 100 integraatiorajapintaa ERP:n ja ulkoisten järjestelmien välillä. Projekti oli yrityksen suurin tietojärjestelmäinvestointi 10 vuoteen, joten projektissa ei ollut varaa epäonnistua.

Projektityön tuottavuuden varmistamiseksi ja etenemisen valvomiseksi asiakas pyysi Cheetah-konsulttia projektintoteutusvaiheeseen tekemään yhdessä asiakkaan omien asiantuntijoiden kanssa toteutustyön laadunvarmistusta ja riskien hallintaa. Cheetah-konsultti käytti laadunvarmistustyöhön koko projektin ajan noin yhden työpäivän viikossa. Aika käytettiin 1) projektitilanteen ja -raporttien viikoittaiseen läpikäyntiin toimittajan ja asiakkaan projektipäällikön kanssa, 2) keskeisen teknisen toteutusdokumentaation katselmointiin (blueprint, arkkitehtuuri, integraatiot, infrastruktuuri) ja 3) raportointi projektin tilanteesta ohjausryhmälle viikoittain ja osallistumiseen ohjausryhmän kokouksiin kuukausittaisiin.

Laadunvarmistustyön hyödyt tulivat esiin erityisesti kolmella osa-alueella, joihin liittyen pystyttiin tekemään ennakoivia projektin onnistumista edistäviä päätöksiä: 1) projektin laajuutta (scopea) koskevien päätösten riippumaton arviointi (liiketoimintahyödyn vs kustannusten/riskin määrittely), 2) uusien/muuttuneiden vaatimusten vaikutusten tunnistaminen (mm. suorituskykyyn ja vasteaikoihin), 3) yhteistyömallin vastuiden selventäminen ja sopiminen eri toimittajien välillä projektin aikana ja erityisesti ennen käyttöönottoa.

Neuvonantopalveluiden hinnasto

Työmääräperusteiset hinnat (kerralla sovitun kokonaistyömäärän mukaan):

 • työtunti (1 h): 300 eur + alv 24 %
 • työpäivä (1 htp): 1 800 eur + alv 24 %
 • työviikko (5 htp): 6 400 eur + alv 24 %
 • työkuukausi (20 htp): 21 500 eur + alv 24 %

Hintoihin sisältyy:

 • ainoastaan asiakkaan kanssa sovittua tulostavoitteista työtä
 • työn suorittaminen sovitussa budjettiraamissa, jota ei ylitetä (myös tuotoksiin sidottu kiinteä hinta on mahdollinen)
 • sovitun kokonaistyömäärän ajoittaminen/jaksottaminen joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan
 • työvälineet, työtila, vastuuvakuutus, matkustuskulut pääkaupunkiseudulla ja kaikki sivukulut
 • 100 % tyytyväisyystakuu: jos asiakas on tyytymätön työn tuloksiin asiakas saa vaatia veloituksetonta lisätyötä tilanteen korjaamiseksi, alennusta laskusta tai koko laskun perumista.

Saadaksesi lisätietoja neuvonantopalveluista:


Tutustu myös muihin neuvoantopalveluihin