IT-ratkaisun tuotantovaiheen tukeminen

"Johtajalla on oikeus tulla voitetuksi, mutta ei milloinkaan yllätetyksi." -Napoleon Bonaparte

Tuotantovaiheen neuvonannon hyödyt:

 1. Ennakoivalla ja liiketoiminnan tarpeiden ohjaamalla kokonaisarkkitehtuurin kehittämisellä vältytään teknologioiden ja ohjelmistoversioiden rajallisen elinkaaren aiheuttamilta yllätyksiltä.
 2. Panostaminen ylläpito- ja tukityön toimintamallien jatkuvaan kehittämiseen parantaa liiketoiminnan, loppukäyttäjien ja teknisen tiimin tyytyväisyyttä.
 3. Kyky ratkaista ennakoimattomat häiriöt nopeasti vähentää merkittävästi liiketoiminnan jatkuvuudelle aiheutuvia riskejä sekä häiriöiden seurausten ja selvitystyön kustannuksia.

Palvelun sisältö kohdistetaan tuotantovaiheessa esimerkiksi johonkin seuraavista:

A. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

 • Pitkän aikavälin teknologia-roadmap
 • Liiketoiminta-ajureiden jalkauttaminen yritysarkkitehtuuriin
 • Teknologiavaihtoehtojen kartoitus, arviointi ja esittely

B. Ylläpito- ja tukityön katselmointi

 • Laatuongelmien selvittäminen ja suositus toimenpiteistä
 • Valmentaminen työskentelytavoissa ja -prosesseissa
 • Teknisten tuotosten ylläpidettävyyden varmistaminen

C. Tuotantohäiriöiden selvityksen johtaminen

 • Riippumattomat juurisyyanalyysit (RCA) ja lausunnot
 • Major Incident -ratkaisemisen tekninen johtaminen (24/7)
 • Disaster Recovery -työn tekninen johtaminen

Tutustu myös muihin neuvoantopalveluihin

Case-esimerkki: IT-ratkaisun kriittisen tuotanto-ongelman ratkaisemisen johtaminen

Logistiikkayritys oli toteuttanut IT-projektin ja ottanut käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM), jonka uudet toiminnallisuudet ja raportointiominaisuudet palvelivat erinomaisesti liiketoiminnan tarpeita. Kahden kuukauden kuluttua käyttöönotosta uudessa järjestelmässä alkoi esiintyä hitautta ja useamman kerran viikossa tietojärjestelmä kaatui ennakoimattomasti kokonaan, mikä aiheutti vakavaa haittaa asiakaspalvelutyöntekijöille ja operatiiviselle toiminnalle. IT-ratkaisuun liittyi useita IT-toimittajia ja useita tietojärjestelmien välisiä rajapintoja.

Asiakas pyysi Cheetah-konsultin johtamaan tietojärjestelmän suorituskykyongelmien selvitystä. Työlle sovittiin seuraavat välitavoitteet: 1) virhetilanteen ennakointi (tunnistetaan milloin virhetilanne tapahtuu/lähestyy), 2) virhetilanteen välttäminen (virheen ilmenemistodennäköisyyden pienentäminen) 3) virhetilanteesta toipumisen nopeuttaminen (nopeat korjaavat toimenpiteet), 4) juurisyyn selvittäminen ja korjaaminen. CRM-järjestelmän monitoimittajaympäristö koostui sisäisten sidosryhmien lisäksi seitsemästä ulkoisesta toimittajasta: i) ohjelmistotoimittaja, ii) projektitoimittaja, iii) sovelluspalvelutoimittaja, iv) infrastruktuuripalvelutoimittaja, v) muiden riippuvien järjestelmien ja integraatioiden palvelutoimittajat, vi) etäkäyttöpalveluiden (Citrix) toimittaja, vii) verkkopalvelutoimittaja.

Ongelmanselvitys käynnistettiin ensin toimittajien i-iv kanssa, koska ongelmien juurisyy ilmeni itse tietojärjestelmässä. Jokaiselle toimittajalle sovittiin tehtävät, jotka piti selvittää välittömästi: i) ohjemistotoimittajan tuli katselmoida sovellus- ja infrastruktuuridokumentaatio best practiseita vasten, tarkastaa ohjelmiston lokit, ehdottaa tapoja saada lisää ongelmanselvitystietoa järjestelmästä (debuggerit, monitorit, dumpit jne.), ii) projektitoimittajan tuli tarkastaa sovelluslokit ja tarpeen mukaan lisätä loggausta, tehdä arvio järjestelmään tehtyjen kustomointien vaikutuksesta suorituskykyyn, muodostaa käsitys skaalautuvuudesta datan ja käyttäjien määrän suhteen, iii) sovelluspalvelutoimittajan tuli koostaa lista muutoksista, joita järjestelmän ohjelmakoodiin tai konfiguraatioon on tehty käyttöönoton jälkeen, iv) infrastruktuuritoimittajan tuli kytkeä päälle infrastruktuurin (muisti, prosessori) monitorointi ja koostaa lista viimeaikaisista infrastruktuurimuutoksista.

Selvitystyötä tehtiin noin 15 tuntia päivässä. Jo kuuden tunnin selvitystyön jälkeen virhetilanne tunnistettiin sovelluspalvelimen lokeista siten, että se pystyttiin ennakoimaan. Virhetilanteen todennäköisyyttä pienennettiin sopimalla liiketoiminnan kanssa huoltoikkunasta, jolloin sovelluspalvelin voitiin uudelleenkäynnistää (joka päivä klo 06.00-06.15, 12.00-12.15 ja 18.00-18.15). Tämän käytännön jälkeen virhe ei enää ilmennyt, joten asiantuntijat keskittyivät juurisyyn löytämiseen. Kahden vuorokauden selvitystyön jälkeen juurisyy löytyi siitä, että kustomoitu sovelluskoodi sisälsi projektitoimittajan alunperin tekemän, mutta sovellusylläpitotoimittajan muokkaaman synkronisen tarkistuksen, joka suoritettiin noin 50 % käyttäjän toiminnoista vaikka tarkistus olisi tarvinnut suorittaa vain alle prosentille käyttäjän toiminnoista. Lisäksi tämä tarkistuslogiikka hidastui aina, kun järjestelmään tuli lisää historiadataa. Ongelma paheni, kun infrastruktuuritoimittaja oli asentanut samalle fyysiselle palvelimelle asiakkuudenhallintajärjestelmän kanssa kaksi uutta virtuaalipalvelinta kommunikoimatta tätä projekti- tai sovelluspalvelutoimittajalle. Lopuksi Cheetah-konsultti katselmoi toimittajan dokumentaation, toimintatavat ja tuotokset sekä ehdotti parannuksista liittyen toiminnan laatuun, vastuunjakoon, yhteistyömalliin muiden palvelu-, projekti- tai ohjelmistotoimittajien kanssa.

Neuvonantopalveluiden hinnasto

Työmääräperusteiset hinnat (kerralla sovitun kokonaistyömäärän mukaan):

 • työtunti (1 h): 300 eur + alv 24 %
 • työpäivä (1 htp): 1 800 eur + alv 24 %
 • työviikko (5 htp): 6 400 eur + alv 24 %
 • työkuukausi (20 htp): 21 500 eur + alv 24 %

Hintoihin sisältyy:

 • ainoastaan asiakkaan kanssa sovittua tulostavoitteista työtä
 • työn suorittaminen sovitussa budjettiraamissa, jota ei ylitetä (myös tuotoksiin sidottu kiinteä hinta on mahdollinen)
 • sovitun kokonaistyömäärän ajoittaminen/jaksottaminen joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan
 • työvälineet, työtila, vastuuvakuutus, matkustuskulut pääkaupunkiseudulla ja kaikki sivukulut
 • 100 % tyytyväisyystakuu: jos asiakas on tyytymätön työn tuloksiin asiakas saa vaatia veloituksetonta lisätyötä tilanteen korjaamiseksi, alennusta laskusta tai koko laskun perumista.

Saadaksesi lisätietoja neuvonantopalveluista:


Tutustu myös muihin neuvoantopalveluihin